Taakgroepen

Where is the love

Where is the love? 
Black Eyed Peas

Tekst en muziek:
will.i.am, apl.de.ap, Taboo, Justin Timberlake, Printz Board, Michael Fratantuno en George Pajon

What's wrong with the world, mama
People livin' like they ain't got no mamas
I think the whole world addicted to the drama
Only attracted to things that'll bring you trauma
Overseas, yeah, we try to stop terrorism

Wat is er aan de hand met de wereld mama
mensen leven alsof ze geen moeders hebben
Ik denk dat de hele wereld verslaafd is aan het drama
Alleen aangetrokken tot dingen die je een trauma bezorgen
Aan de andere kant van de oceaan, yeah, proberen we het terrorisme te stoppen

But we still got terrorists here livin'
In the USA, the big CIA
The Bloods and The Crips and the KKK
But if you only have love for your own race
Then you only leave space to discriminate
And to discriminate only generates hate
And when you hate then you're bound to get irate, yeah

maar er leven hier nog steeds terroristen
In de USA, de grote CIA
De Bloods en de Crips en de KKK
maar als je alleen van je eigen ras houdt
dan geef je ruimt om te discrimineren
en discriminatie levert alleen haat op
En als je haat kun je elk moment geirriteerd raken, yeah

Badness is what you demonstrate
And that's exactly how an anger works and operates
Man you gotta have love just to set it straight
Take control of your mind and meditate
Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all

Slechtheid is wat je laat zien
en dat is precies hoe een liefhebber van ellende werkt en doet
Man, je moet liefde hebben, alleen om het recht voorrang te geven
wees baas over je eigen gedachten en mediteer
Laat je ziel opstijgen naar de liefde, iedereen, iedereen
People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Mensen doden, mensen sterven
Kinderen raken gewond en je hoort hen huilen
Kun je doen waar je over spreekt
en zou je andere wang toedraaien

Father, Father, Father help us
Send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Vader, Vader, Vader, help ons
stuur ons richtlijnen van bovenaf
omdat de mensen me blijven vragen
waar is de liefde (liefde)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love
The love, the love

Waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde
de liefde, de liefde

It just ain't the same, always unchanged
New days are strange, is the world insane
If love and peace is so strong
Why are there pieces of love that don't belong
Nations droppin' bombs
Chemical gasses fillin' lungs of little ones
With the ongoin' sufferin' as the youth die young

Het is gewoon niet hetzelfde, altijd hetzelfde
nieuwe dagen zijn vreemd, de wereld is gek
als liefde en vrede zo sterk zijn
waar zijn de stukjes liefde die nergens thuishoren
Naties laten bommen vallen
Chemische gassen vullen de longen van kleine kinderen
met de overlevenden die lijden als de jongeren jong sterven

So ask yourself is the lovin' really gone
So I could ask myself really what is goin' wrong
In this world that we livin' in people keep on givin' in
Makin' wrong decisions, only visions of them dividends

dus vraag aan jezelf of liefhebben is verdwenen
Dus ik zou mezelf kunnen vragen wat er echt misgaat
In deze wereld waar we in leven blijven mensen zich overgeven aan het nemen van verkeerde beslissingen, ze hebben alleen vooroordelen

Not respectin' each other, deny thy brother
A war is goin' on but the reason's undercover
The truth is kept secret, it's swept under the rug
Ze resepecteren elkaar niet, negeren hun broeders
een oorlog is aan de gang, maar de reden blijft geheim
De waarheid wordt geheim gehouden, het wordt onder de mat geveegd

If you never know truth then you never know love
Where's the love, y'all, come on (I don't know)
Where's the truth, y'all, come on (I don't know)
Where's the love, y'all

Als je nooit de waarheid weet, zul je nooit liefde kennen
waar is de liefde, iedereen, kom op (ik weet het niet)
waar is de waarheid, iedereen, kom op (ik weet het niet)
waar is de liefde, iedereen

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Mensen doden, mensen sterven
Kinderen raken gewond en je hoort hen huilen
Kun je doen waar je over spreekt
en zou je andere wang toedraaien

Father, Father, Father help us
Send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Vader, Vader, Vader, help ons
stuur ons richtlijnen van bovenaf
omdat de mensen me blijven vragen
waar is de liefde (liefde)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love
The love, the love

Waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde
de liefde, de liefde

I feel the weight of the world on my shoulder
As I'm gettin' older, y'all, people gets colder
Most of us only care about money makin'
Selfishness got us followin' our own direction
Wrong information always shown by the media
Negative images is the main criteria
Infecting the young minds faster than bacteria
Kids act like what they see in the cinema
Yo', whatever happened to the values of humanity
Whatever happened to the fairness in equality
Instead in spreading love we spreading animosity
Lack of understanding, leading lives away from unity
That's the reason why sometimes I'm feelin' under
That's the reason why sometimes I'm feelin' down
There's no wonder why sometimes I'm feelin' under
Gotta keep my faith alive until love is found

Ik voel me verantwoordelijk voor de wereld
als ik ouder wordt, iedereen, mensen worden kouder
de meeste van ons geven alleen om het verdienen van geld
Egoïsme dwingt ons onze eigen weg te volgen
de media laten altijd verkeerde informatie zien
Negatieve afbeeldingen is het belangrijkste criterium
Ze infecteren de jonge hersenen sneller dan bacterieen
Kinderen gedragen zich naar wat ze in de bioscoop zien
Yo, wat is er gebeurd met de waarden van de mensheid
Wat is er gebeurd met de eerlijkheid in gelijkheid
in plaats van liefde verspreiden we vijandschap
Te weinig begrip, we leven levens zonder eenheid
dat is de reden waarom ik me soms depressief voel
dat is de reden waarom ik me soms depressief voel
het is geen wonder waarom ik me soms depressief voel
Ik moet hoop houden dat de liefde ooit wordt gevonden.

Father, Father, Father help us
Send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Vader, Vader, Vader, help ons
stuur ons richtlijnen van boven af
omdat de mensen me blijven vragen
waar is de liefde (liefde)

Sing with me, y'all

(one world one world)
We only got (one world one world)
That's all we got (one world one world)
And somethings wrong with it (yeah)
And somethings wrong with it (yeah)
And somethings wrong with the w-w-world yeah
We only got (one world one world)
That's all we got (one world one world)

We hebben maar één wereld en daar is het nodige mis mee
We hebben maar één wereld en dat is alles wat we hebben

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Gebouwbeheer Open Hof
  • Telefoon: 038-3316144
  • Contactformulier: klik hier

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken